Οικονομική Παιδεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Ο ιστότοπος αυτός έχει ως κύριο στόχο του την ενίσχυση του έργου των καθηγητών/τριών των Οικονομικών στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση με υποστηρικτικό υλικό, την ενημέρωση των καθηγητών/τριών για τις εξελίξεις που αφορούν στα μαθήματα των Οικονομικών καθώς επίσης και την εύκολη και γρήγορη επικοινωνία μεταξύ των καθηγητών/τριών και της επιθεώρησης των Οικονομικών.

Προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό όπως, υλικό από τα σεμινάρια της επιθεώρησης των Οικονομικών, βιντεοταινίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων, ανακοινώσεις σχετικά με τα οικονομικά μαθήματα και διάφορες χρήσιμες ιστοσελίδες. Στο χώρο αυτό θα βρει κάποιος τα Aναλυτικά Προγράμματα των οικονομικών μαθημάτων, τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας για κάθε μάθημα καθώς επίσης και τους προγραμματισμούς των μαθημάτων για τις διάφορες τάξεις.

Οι γενικοί στόχοι των οικονομικών μαθημάτων, όπως αναπτύσσονται στα Αναλυτικά Προγράμματα, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Οι μαθητές, μέσω της διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων να μπορούν να:
  • Εκτιμούν την αξία των οικονομικών μαθημάτων και τη χρησιμότητά τους σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
  • Αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση ότι είναι ικανοί να αντιληφθούν και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις των οικονομικών ως μια δημιουργική απασχόληση.
  • Αναπτύσσουν τις στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες και να κατανοούν έννοιες που θα τους βοηθήσουν να χρησιμοποιούν τα οικονομικά στην καθημερινή τους ζωή και στην απασχόλησή τους αλλά και στην ερμηνεία προβλημάτων από διάφορα γνωστικά αντικείμενα.
  • Αναπτύσσουν την ικανότητα να επιλύουν προβλήματα με πολλαπλούς τρόπους και την ικανότητα να σκέφτονται και να αποφασίζουν με δημιουργικό και λογικό τρόπο.
  • Αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες στο χώρο της επιχειρηματικότητας και της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.
  • Αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες, για να συνεχίσουν σπουδές σε αντικείμενα στα οποία η χρήση των οικονομικών είναι απαραίτητη. Ο ιστοχώρος θα ανανεώνεται και θα εμπλουτίζεται με υλικό το οποίο θα προέρχεται είτε από τους καθηγητές, είτε από την επιθεώρηση των οικονομικών μαθημάτων. Συχνά θα προστίθενται νέες διευθύνσεις του διαδικτύου για σκοπούς ενημέρωσης των καθηγητών/τριών αλλά και της ενίσχυσης του έργου τους.